REGULAMIN PŁATNOŚCI

§1 

Dokonywanie rezerwacji w hostelu, wynajmu sal konferencyjnych oraz sali kinowej.

pkt 1. Rezerwacje indywidualne.

1.1. Rezerwacji można dokonać:

a) bezpośrednio poprzez silnik rezerwacyjny umieszczony na naszej stronie www;

b) telefoniczne zamówienie pobytu, potwierdzone korespondencją e-mail precyzującą warunki dokonanej rezerwacji (koniecznie podając następujące informacje: imię i nazwisko, termin przyjazdu i wyjazdu , godzinę przyjazdu, rodzaj pokoju, liczbę osób, ewentualne zapotrzebowanie na wyżywienie, dane do faktury-wymagane również w przypadku osoby prywatnej, numer kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za rezerwację);

c) wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej: w formie elektronicznej (e-mail) lub listem (koniecznie podając następujące informacje: imię i nazwisko, termin przyjazdu i wyjazdu , godzinę przyjazdu, rodzaj pokoju, liczbę osób, ewentualne zapotrzebowanie na wyżywienie, dane do faktury-wymagane również w przypadku osoby prywatnej, numer kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za rezerwację);

d) poprzez jeden z wielu kanałów sprzedaży i rezerwacji noclegów on-line (Online Travel Agency – OTA).

1.2.   Po dokonaniu rezerwacji zgodnie z procedurą opisaną powyżej Ośrodek Dom Harcerza ZHP / Hostel prześle na wskazany przez Państwa adres e-mail lub adres pocztowy dokument będący potwierdzeniem rezerwacji.

1.3.   Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie Ośrodek Dom Harcerza ZHP /Hostel rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zaliczki
w wysokości 50% wartości całego zamówienia, jednakże nie niższego niż wartość usługi za pierwszy nocleg (tj.: l. osób x pierwsza noc).

1.4.   Zaliczka o której mowa winna być wpłacona na konto Ośrodek Dom Harcerza ZHP / Hostelu w formie przelewu bankowego, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej.

1.5.   Wpłatę należy dokonać najpóźniej w ciągu 7 dni od dokonania wstępnej rezerwacji, jednak nie później niż 48 godzin przed planowanym przyjazdem. Brak odnotowania wpłaty może spowodować anulację złożonego zamówienia.

1.6.   Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego.

1.7.   Nr rachunku: 05 1240 5400 1111 0010 6260 5938 Bank Pekao.

1.8.   Pozostała kwota płatna w Ośrodek Dom Harcerza ZHP /Hostelu przy zameldowaniu/zakwaterowaniu. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie, bądź braku środków na karcie kredytowej, rezerwacja zostanie anulowana po wcześniejszym poinformowaniu zainteresowanego.

pkt 2. Rezerwacje grupowe.

2.1. Rezerwacji grupowych można dokonać tylko i wyłącznie:

a) poprzez telefoniczne zamówienie pobytu, potwierdzone korespondencją e-mail precyzującą warunki dokonanej rezerwacji (koniecznie podając następujące informacje: imię i nazwisko, termin przyjazdu i wyjazdu , godzinę przyjazdu, rodzaj pokoju, liczbę osób, ewentualne zapotrzebowanie na wyżywienie, dane do faktury-wymagane również w przypadku osoby prywatnej, numer kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za rezerwację);

b) wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej: w formie elektronicznej (e-mail) lub listem (koniecznie podając następujące informacje: imię i nazwisko, termin przyjazdu i wyjazdu , godzinę przyjazdu, rodzaj pokoju, liczbę osób, ewentualne zapotrzebowanie na wyżywienie, dane do faktury-wymagane również w przypadku osoby prywatnej, numer kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za rezerwację).

2.2.   Po dokonaniu rezerwacji zgodnie z procedurą opisaną powyżej Hostel prześle na wskazany przez Państwa adres e-mail lub adres pocztowy dokument będący potwierdzeniem rezerwacji.

2.3.   Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie Hostel rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Grupy, zaliczki
w wysokości 50% wartości całego zamówienia, jednakże nie niższego niż wartość usługi za pierwszy nocleg (tj.: l. osób x pierwsza noc). W okresie od 1 kwietnia do 31 października wymagana zaliczka może wynosić 100% wartości całego zamówienia.

2.4.   Zaliczka o której mowa winna być wpłacona na konto Hostelu w formie przelewu bankowego, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej.

2.5.   Wpłatę należy dokonać najpóźniej w ciągu 7 dni od dokonania wstępnej rezerwacji, jednak nie później niż 30 dni przed planowanym przyjazdem. Brak odnotowania wpłaty może spowodować anulację złożonego zamówienia.

2.6.   Pozostała kwota płatna w terminie ustalonym przez recepcję. Brak odnotowania wpłaty może spowodować anulację złożonego zamówienia.

2.7.   Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego.

2.8.   Nr rachunku: 05 1240 5400 1111 0010 6260 5938 Bank Pekao.

2.9.   Rezerwacje grupowe dokonane poprzez inne źródła sprzedaży niż wymienione w §1 pkt 2.1 a, b (np.: OTA, silnik rezerwacyjny) mogą zostać anulowane.

§2

Anulacje i modyfikacje rezerwacji w hostelu, wynajmu sal konferencyjnych oraz sali kinowej.

pkt 1. Warunki anulowania i modyfikacji rezerwacji indywidualnych.

1.1. Ośrodek Dom Harcerza ZHP / Hostel wyróżnia dwa typy rezerwacji indywidualnych:

a) Rezerwacje bezzwrotne (tzw. non refundable) – zazwyczaj objęte promocyjną ceną , różniącą się od ceny bazowej rezerwacji standardowej, płatność wykonywana w momencie dokonania rezerwacji, rezerwacja jest potwierdzona w 100%, w przypadku rezygnacji z wynajmu sali / noclegu pieniądze za pobyt nie są zwracane.  Gość nie ma możliwości modyfikacji rezerwacji / wynajmu sali . Czynniki losowe nie są brane pod uwagę.

b) Rezerwacje standardowe – obowiązują standardowe warunki rezerwacji. Gość ma możliwość do anulacji oraz modyfikacji własnej rezerwacji zgodnie z warunkami sprecyzowanymi w regulaminie płatności.

1.2 W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu(dot. rezerwacji  standardowych) / wynajmu sali nie później niż na 48 h przed planowanym przyjazdem, Gość ma prawo do zwrotu 100 % poniesionych kosztów. Anulacja musi zostać potwierdzona przez recepcję odpowiednim mailem.

1.3 W przypadku chęci modyfikacji rezerwacji / wynajmu sali , Gość posiada taką możliwość nie później niż na 48 h przed planowanym przyjazdem. Ewentualna zmiana uwarunkowania jest możliwościami jakimi dysponuje Ośrodek Dom Harcerza ZHP / Hostel (aktualne zasoby);

1.4 W przypadku rezygnacji z pobytu / wynajmu sali w okresie 48 h przed planowanym przyjazdem, Ośrodek Dom Harcerza ZHP / Hostel ma prawo do obciążenia rezerwującego kosztami całej rezerwacji. Ośrodek Dom Harcerza ZHP / Hostel nie zwraca poniesionych dotychczas kosztów.

1.5 W przypadku nie przyjazdu gościa (no show) tj., przed ukończeniem trwania pierwszej doby, Ośrodek Dom Harcerza ZHP / Hostel ma prawo anulować cały pobyt i obciążyć rezerwującego kosztami całej rezerwacji lub/i nie zwracać poniesionych kosztów.

pkt 2. Warunki anulowania i modyfikacji rezerwacji grupowych.

2.1  Ośrodek Dom Harcerza ZHP /Hostel wyróżnia jeden typ rezerwacji grupowej:

a) Rezerwacje niestandardowe – cena ustalana indywidualnie , płatności za rezerwacje określone są w 1 pkt 2.1,  rezerwacja jest potwierdzona w 100%, rezerwujący ma prawo do anulacji oraz modyfikacji własnej rezerwacji w terminie do 30 dni przed planowanym przyjazdem.

2.2 W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu (dot. rezerwacji niestandardowych) nie później niż na 30 dni przed planowanym przyjazdem, rezerwujący ma prawo do zwrotu 100 % poniesionych kosztów. Anulacja musi zostać potwierdzona przez recepcję odpowiednim mailem.

2.3 W przypadku rezygnacji z pobytu w okresie 30 dni przed planowanym przyjazdem, Hostel ma prawo do obciążenia Rezerwującego kosztami całej rezerwacji. Hostel nie zwraca poniesionych dotychczas kosztów.

2.4 W przypadku nie przyjazdu grupy (no show) tj., przed ukończeniem trwania pierwszej doby, Hostel ma prawo anulować cały pobyt
i obciążyć Rezerwującego kosztami całej rezerwacji lub/i nie zwracać poniesionych kosztów.

2.5 W przypadku przyjazdu mniejszej liczby osób niż zdeklarowana, Rezerwujący ponosi koszty noclegu za liczbę uczestników wyszczególnioną w pierwotnym zamówieniu;

2.6 W przypadku chęci modyfikacji rezerwacji Rezerwujący posiada jedynie taką możliwość nie później niż na 15 dni przed planowanym przyjazdem. Ewentualna zmiana uwarunkowania jest możliwościami jakimi dysponuje Hostel (aktualne zasoby) oraz musi zostać potwierdzona przez recepcję odpowiednim mailem.

§3

Pozostałe zapisy.

pkt 1. Postanowienia ogólne.

1.1.   Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji / wynajmu sali, a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona Gościowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.

1.2.   Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłaconej zaliczki lub z kwoty opłaconego pobytu / wynajmu sali, względnie pobrana z karty kredytowej.

1.3.   W przypadku skrócenia pobytu w Ośrodku Dom Harcerza ZHP / Hostelu, Gość oprócz ceny za zrealizowany pobyt, będzie obciążony dodatkowo opłatą równą 100 % ceny nie zrealizowanego pobytu. Wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.

1.4.   Niniejszy Regulamin Płatności stanowi załącznik do Regulaminu Obiektu. W momencie dokonania rezerwacji Gość, zobowiązuję się do przestrzegania i stosowania wszystkich zapisów regulaminu.

1.5.   Ośrodku Dom Harcerza ZHP /Hostel zastrzega sobie prawo do preautoryzacji  karty kredytowej Gościa.

1.6.   Opłata klimatyczna/miejscowa (tzw. podatek miejski) nie jest wliczony w koszt noclegu i jest pobierany gotówką podczas zameldowania.

1.7.   Ośrodku Dom Harcerza ZHP / Hostel zastrzega sobie prawo zamiany pokoju / sali zarezerwowanego/-ej przez Gościa na pokój / salę o takim samym lub wyższym standardzie, jeżeli pierwotnie zarezerwowany pokój z jakiegokolwiek powodu nie będzie dostępny. Jeśli pokój zostanie zastąpiony pokojem o niższym standardzie, różnica w cenie pokoju zarezerwowanego pierwotnie i pokoju zastępczego zostanie zwrócona.

1.8.  Goście mają prawo do składania reklamacji. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja  (e-mail: rezerwacje@domharcerza.pl). Czas rozpatrzenia reklamacji trwa 7 dni.

REGULAMIN

FAQ

1. Doba hostelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 (istnieje możliwość wcześniejszego uzgodnienia godziny przyjazdu). Hostel może odmówić przyjęcia Gościa bez podania przyczyny. Hostel może pobrać kaucję zwrotną wysokości 50 PLN za klucz do pokoju.

2. W przypadku niewymeldowania się gościa do godziny 11:00 może zostać on obciążony dodatkową opłatą wg aktualnego cennika.

3. W przypadku rezerwacji grupowych, Hostel podczas ich zameldowania może pobrać kaucję zwrotną w wysokości 1000 PLN za każde rozpoczęte 10 osób.

4. Podczas wymeldowania gość zdaje w recepcji otrzymany komplet kluczy – w zamian otrzymuje wpłaconą kaucję zwrotną.

5. Zabrania się użyczania miejsca noclegowego osobom niezameldowanym w Domu Harcerza (Bi-Pi Hostel/Apartamenty Baszta). Gość hostelu nie może przekazywać miejsca noclegowego osobom trzecim, nawet jeśli nie upłyną okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

6. Łóżko w pokoju wieloosobowym przeznaczone jest TYLKO I WYŁĄCZNIE dla jednej osoby!

7. W cenę noclegu wliczona jest pościel, ręcznik, kawa, herbata oraz TV i dostęp do Internetu. Na życzenie gościa hostel świadczy nieodpłatnie usługi przechowywania bagażu.

8. Pokoje hostelowe wynajmuje się po przedłożeniu ważnego dowodu osobistego lub paszportu oraz po uregulowaniu całości zapłaty za pobyt.

9. W hostelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.30 do godziny 07.00 rano. W tym czasie nie mogą przebywać na terenie hostelu osoby nie zameldowane. Każda niezameldowana osoba przebywająca w obiekcie ww. godzinach będzie poproszona o uregulowanie należności za pobyt (stawka liczona za pokój w którym osoba aktualnie się znajduje) – odpowiedzialność za osoby odwiedzające ponoszą przyjmujący ich goście hostelowi.

10. Zachowanie gości hostelu oraz osób trzecich nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hostel może odmówić dalszego pobytu osobie, która narusza tę zasadę, zachowuje się agresywnie w stosunku do obsługi hostelu oraz nie stosuje się do zasad w nim panujących – nawet w trakcie trwania doby hostelowej i bez zwrotu poniesionej opłaty za nocleg.

11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach świec, grzałek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

12. Na terenie hostelu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Za złamanie tej zasady Hostel obciąży gościa karą umowną wynoszącą 2000 pln. Jeżeli z winy gościa dojdzie do uruchomienia systemu przeciwpożarowego, zostanie on dodatkowo obciążony kosztami nieuzasadnionego wezwania straży pożarnej.

13. Możliwe jest wprowadzanie zwierząt domowych na teren hostelu za dodatkową opłatą (wyłącznie w pokojach prywatnych, należy posiadać ważną książeczkę szczepień oraz kaganiec).

14. Po wyprowadzeniu się i opuszczeniu pokoju należy oddać klucze w recepcji. Za zgubione klucze/karty (drzwi/szafki) Hostel obciąży gościa karą umowną wynoszącą 50 PLN od klucza.

15. Gość hostelowy ponosi materialną (finansową) odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń hostelowych. Gość hostelu zobowiązany jest również do zadośćuczynienia za szkody niemajątkowe wyrządzone innym gościom hostelu i / lub pracownikom obiektu.

16. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja. Czas rozpatrzenia reklamacji trwa 7 dni. Reklamacje złożone po wymeldowaniu nie będą rozpatrywane.

17. Jakiekolwiek usterki w pokojach prosimy zgłaszać w recepcji w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.

18. Zabrania się przestawiania mebli w pokojach hostelowych.

19. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w pokoju oraz częściach wspólnych. Cenne rzeczy można zdeponować w recepcji. Parking przed obiektem jest niestrzeżony.

20. Przedmioty pozostawione w pokoju po jego opuszczeniu będą przechowywane przez 14 dni po czym zostaną zniszczone.

21. Uprasza się o zachowanie porządku i czystości w pokojach oraz we wspólnych pomieszczeniach. Szczególnie dbaj o czystość w łazienkach i kuchniach, gdyż są one w naszym hostelu wspólne. Goście Domu Harcerza (Bi-Pi Hostel/Apartamenty Baszta) zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa.

22. Nie odpowiadamy za awarie i ich skutki niezależne od nas (force majeure).

23. Hostel nie zwraca pieniędzy po uiszczeniu opłaty za nocleg.

Z chwilą zameldowania lub opłacenia kosztów rezerwacji Gość hostelu przyjmuje do wiadomości i akceptuje niniejszy regulamin. Nie przestrzeganie zasad obowiązujących na terenie Domu Harcerza (Bi-Pi Hostel/Apartamenty Baszta) może skutkować wydaleniem z obiektu, bez zwrotu poniesionych przez Gościa kosztów.

Życzymy miłego i udanego pobytu w naszym Hostelu, mając nadzieję, iż odwiedzą nas Państwo ponownie.

Dyrekcja Domu Harcerza